Уеб базиран библиотечен софтуер

Този проект е подбуден основно от две идеи – изработване и защита на дипломна работа; подпомагане и оптимизиране на работа на общинската библиотека.

Уводна част

Актуалността на темата

XXI е векът на бурното развитие на технологиите, глобализацията и произтичащите от тях промени. То не подминава и библиотеките като институции, които векове наред съхраняват, обработват и предават информацията. Растящата роля на технологиите и информацията в съвременния свят водят до промени в същността на библиотеките. Те вече не са само хранилище на книги, а също и пространство, в чийто център стои човекът с неговите информационни потребности. Бързото технологично развитие и променените потребителски нагласи превръщат съвременните библиотеки във важни информационни центрове, където все повече се налагат понятия като „библиотека без стени“, „Библиотека 2.0“ и „виртуална справочна служба“. Отговорна е функцията на библиотеката при преодоляване на разделението между информационно богати и информационно бедни и предоставяната от нея възможност за справяне със социалното изключване на определени групи граждани от технологичния напредък на обществото. В следствие на това може да се каже, че приоритетна задача е превръщането на библиотеките в електронни портали към информацията в дигиталната епоха.

Днес, повече от всякога, движеща сила за развитието на обществото е производството на информационен, а не на материален продукт. Обособяването на библиотеката като информационна среда се характеризира с активното създаване и предоставяне на информационни ресурси, а интензивното развитие на компютърните технологии и информационните потоци в Мрежата поставят необходимостта от използването на специални библиотечни информационни системи, обезпечаващи обработката и търсенето на библиотечни информационни ресурси. Представеният уеб базиран библиотечен софтуер се явява инструмент за интеграция в световното информационно пространство.

Актуалността на темата произтича от промените и изискванията, които се предявяват към обществената библиотека в дигиталната епоха и новите условия на функционирането ѝ. Необходимостта от оптимални средства за обработка, систематизиране и достъп до първична библиотечна информация, малкият брой подобни софтуерни продукти на българският пазар и високата им цена поставят въпроса за интуитивен, леснодостъпен и сравнително евтин програмен продукт, разработен предимно за малки читалищни и училищни библиотеки.

В резултат на посетените библиотеки в община Свиленград е направен пълен анализ на работния процес. Установена е необходимостта от оптимизиране процеса на работа. Поради скъпите софтуерни решения, предлагани към момента на пазара, които са непосилни за читалищните бюджети, един уеб-базиран продукт с по-малка функционалност, но значително по-евтин би бил оптимално решение за редуциране на библиотечната работа.

Цел и задачи на проекта

Проекта има за цел да представи създаването на уеб базиран библиотечен софтуер, който да е удобен и адаптивен, с интуитивен интерфейс, достъпен както от стационарен компютър, така и от мобилен телефон, навсякъде и по всяко време.

За реализиране на целта ще бъдат изпълнени следните задачи:

 • преглед на съществуващите библиотечни програмни продукти в България;
 • проучване на потребностите на няколко библиотеки за създаване на оптимална визия на уеб базирания библиотечен продукт;
 • създаване на концептуална рамка и изготвяне на прототипната система;
 • разработване на модулна уеб базирана библиотечна програма;
 • тестване на продукта;
 • внедряване на програмата в реална работна среда;
 • преглед на предимствата и недостатъците на представения библиотечен софтуер в сравнение със съществуващите библиотечни програми.

Очаквани резултати са:

 • увеличаване на спектъра от библиотечни информационни услуги, предоставяйки на ползвателите първична информация за библиотечните информационни ресурси;
 • редуциране на времето за обработка,
 • систематизиране и предоставянето на информация;
 • оптимизиране на обслужването на потребителите.

Представяне на компонентите, които съставляват библиотечната програма

На базата на направения мониторинг е изграден и концептуалният модел на библиотечната програма. Нейният основен интерфейс представлява администраторски и потребителски панел, които имат индивидуални възможности за комуникация с програмата.

Потребителският панел предоставя възможност за търсене на книги от библиотечния фонд, докато администраторският предполага опериране с различните модули.

 library client side
Изглед на потребителски интерфейс

Онлайн библиотечната система е изградена на модулен принцип, следващ логиката на библиотечната работа. Тя се състои от четири модула, съставени от няколко компонента, които имат за цел да улеснят въвеждането на информацията. Накратко те ще бъдат представени:

 • Модул 1 – предназначен е за работа с автори и за пълно библиотечно описание на книги, като той е максимално приближен до световния стандарт за описание ISBD. Модулът предоставя на ползвателите лесни и интуитивни инструменти за обработване на данните като намиране, редактиране и сортиране. Дава възможност за извличане на статистически данни, предотвратява дублиране на информацията. Допълнително предлага подробна информация за инвентара на библиотеката.
 • Модул 2 – насочен е за работа с читатели и издаване на читателски карти. Функционалността на модула е фокусирана върху събиране и обработване на лични данни за читателя, хронология на неговото взаимодействие с библиотеката и библиотечните единици.
 • Модул 3 – в него са реализирани функции, позволяващи, например, проследяване на библиотечните единици, класации, извличане на статистически данни с цел проучвания.
 • Модул 4 – настройки, служи за въвеждане на външни ключове и избягване на повтарящата се информация, като градове, професия и други. Този модул е създаден с цел улеснение както за библиотекарите, така и за оптимизацията и бързодействието на самото приложение.

По този начин организирано на четири модула, приложението е доста по-лесен за осмисляне и изграждане. При възникване на даден проблем, много по-бързо той се локализира и отстранява.

Модул 1 „Книги“ с подмодул  „Автори“

Това е един от най-важните модули, който е базов за работата на всяка една библиотека и в конкретния случай се явява гръбнакът на уеб базираната библиотечна програма, тъй като в същността си това е електронният каталог на библиотеката. Той е изграден съобразно международните принципи за каталогизация, като са отчетени и спецификите на целевите потребители. Двата подмодула, включени в него – автори и книги, са задължителни за всеки библиотечен каталог.

Подмодул „Автори“

Подмодул „Автори“ заема важно място в цялостната концепция на проекта, тъй като фамилните имена на лицата са приети за установена точка за достъп в каталогизацията. Тук са реализирани два раздела или така наречените изгледи (views) в Laravel – един общ изглед за добавяне и редактиране на автори, и изглед за търсене и изписване на всички автори. Създадената търсачка предоставя възможност за:

 • търсене по име на автора или допълнителна информация;
 • сортиране по име, възходящ или низходящ ред;
 • сортиране по дата на добавяне, възходящ или низходящ ред.
views authors
Изглед на списъка с автори и търсещата форма

Разделът за добавяне на автори съдържа следните полета:

Редактиране на автори add_edit_author.blade.php (десктоп изглед)

Модул „Книги“

Предназначен за създаване на библиографски описания на книги, в резултат на което се изгражда и поддържа електронният каталог. Спазени са всички приети и действащи национални и международни стандарти. Модулът включва следните функции:

 • попълване на библиографско описание на изданието с помощта на сервизните списъци от модул „Настройки“;
 • класиране и сигниране на изданието;
 • предметизация на изданието (или ключови думи);
 • тематично представяне на изданието;
 • представяне на информацията списъчно чрез кратко или пълно библиографско описание, както и ISBD описание на изданието;
Пълно библиотечно описание
 • търсене на информационен ресурс по заглавие, автор или инвентарен номер.

Разделът за добавяне на нова книга съдържа следните полета:

Изглед за добавяне и редактиране на книги (десктоп изглед)

При проектиране на таблицата за Книги, строго е спазено правилото на д-р Код за избягване на повторение или така наречена нормализация на данните. Нормализацията, т.е. привеждането в нормална форма, включва набор от практики по отстраняването на повторения сред данните, което, от една страна, води до икономия на памет и повишено бързодействие, а от друга страна предпазва от аномалии при манипулирането с данните (вмъкване, актуализиране и изтриване) и от загуба на тяхната цялост. В процеса на нормализация се осигурява оптимална структура на базата от данни, основаваща се на взаимозависимостта между данните. Структурата на таблиците се трансформира, за да се оптимизират функционалните зависимости на съставните им атрибути. Спазвайки това правило, изграден е специален изглед, който предоставя възможност за добавяне на повтарящите се данни, например, автори, предмет на рубрика, издателство, отдел (УДК номер), като всяко едно от изброените може да бъде изтрито или редактирано в специално предназначен за тази цел изглед.

Характеристиките на книгата са съответно валидирани с цел избягване на въвеждане на грешни данни. Част от валидацията е на ниво сървър.

С цел оптимизиране на процеса в изгледа за добавяне и редактиране на книги са добавени няколко модални форми, от който:

 • модална форма за намиране на вече добавен автор;
 • модална форма за бързо добавяне на автор и закачане към книга:
 • модална форма представяща в списъчен вид авторските отговорности на лицата, които имат отношение към книгата;
 • модална форма с инвентарните номера.
Модални форми за авторите

Модул 2 „Читатели“

Предназначен е за работа с читатели, като основните му функции са:

 • регистрация на читатели: издаване, следене и преиздаване на читателски карти;
 • проследяване за неплатени такси, пререгистрация и закъснения;
 • оптимизиране на процеса на заемане на литература за дома.

Модулът е реализиран посредством три изгледа – един за добавяне и редактиране на персонални читателски данни, списъчен изглед на регистрираните читатели, включващ поле за търсене по определен критерий, и изглед за цялостния профил на читателя и неговото взаимодействие с библиотеката. Крайният резултат от работата на този модул е читателска картотека с пълни данни за читателя и пълна история за неговите отношения с библиотеката: валидна регистрация, читателски карти, такси, история на заетите библиотечни материали.

Изгледът, предназначен за профил на читателя, е организиран в четири модални форми:

 • Първата модална форма е за добавяне и обновяване на годишен абонамент. Тя е с ограничения, като не може да се добавя нов абонамент, докато не приключи предходният.
 • Втората представя читателската дейност: посещенията и заемането и/или връщането на книги. Ограниченията са обвързани с това, че не могат да се издават книги, ако годишният абонамент е изтекъл или не е направен годишен абонамент.
 • Третата модална форма извежда списък с всички заети книги от конкретния читател (история на четенето).
 • Четвърта модална форма е за изпращане на емайл съобщение, т.е. за комуникация на библиотеката с ползвателя. Тази форма служи за резервация на библиотечни документи, както и за уведомяване на читателя, когато е просрочил връщането на заетите от него книги.
Изглед на обобщен читателски профил

 

Мобилна версия на читателския профил

Информацията, въведена в профила на читателя, предоставя възможност за извеждане на персонална справка за пререгистрациите, годишните посещения и заетите библиотечни документи на всеки читател.

Обслужването на читателите представлява процес от няколко последователни стъпки, през които трябва да премине библиотекарят:

 • Намиране на читател – ако читателят не е в базата, трябва да бъде регистриран, като се изискат необходимите данни за това.
 • Проверка за платена годишна такса – тази процедура се осъществява автоматично от програмата, като ясно с червени букви изписва, ако абонаментът е изтекъл или изобщо не е платен. При неактуален годишен абонамент приложението подканва библиотекарят да създаде нов. В противен случай не могат да се заемат книги.
 • При вече актуален абонамент се активира опцията за заемане на книги. Тук е необходимо да се въведе датата на заемане, а датата за връщане се изчислява автоматично от апликацията, като добавя 20 дни от тази на заемане. Всеки читател има право да заеме до 5 книги. За книгите, които ще се заемат, трябва да се посочи техният инвентарен номер. Приключване на посещението се осъществява от същата форма, като се превключи от състояние „Заети“ към „Върнати“.

Модул 3 „Справочна част“

Този модул е основен за библиотечната статистика. Неговите функции са:

 • мониторинг на броя на регистрираните читатели, посещенията и заетите библиотечни документи;
 • контрол на некоректните читатели и изтичащи годишни абонаменти;
 • информация за количеството на библиотечния фонд и каква част от него е заета.

Модулът се състои от три изгледа, реализирани като подменюта на меню „Справки“. Изглед „Пререгистрации“ позволява проследяване на датите на регистриране и валидността на читателската карта, като ги сортира хронологично в низходящ ред. Списъчно е визуализиран и видът на абонаментната такса, която плаща всеки читател. Този подмодул предоставя възможност за бърза редакция на датите на регистрация и вида на годишния абонамент. Името на читателя е активен линк към неговия профил, ако се налага редакция на данните по абонамента или регистрацията.

Изглед на списъка с пререгистрации на читатели

Изгледът „Посещения“ служи за проследяване на посещенията, като ги сортира хронологично във възходящ ред по датата на посещение. Достъпна е информация за последните заемания на читателя, както и дали е върнал в срок заетите книги. Приложението автоматично маркира читателите с върнати в срок книги в зелен цвят, а просрочените – в червен. Поставянето на маркера на мишката върху инвентарния номер на книгата води до извеждане на нейното заглавие. Името на всеки читател е активен линк към неговия профил, което позволява бърз достъп, ако трябва да се оперира с него.

Изглед на посещения

Подмодул „Справки“ представя компактна информация за количеството на библиотечния фонд, заетите и просрочени книги и изтичащите читателски абонаменти. Позволява да се извеждат периодични справки по различни показатели, като справките са само на читатели с актуални абонаменти:

 • общо регистрирани читатели;
 • регистрирани читатели по пол;
 • регистрирани читатели по образование;
 • регистрирани читатели в Детски отдел (до 14 години);
 • брой посещения;
 • брой заети библиотечни документи.
Изглед на справки

Модул 4 „Настройки“

Модулът има помощни функции, като улеснява въвеждането на библиографската информация. Предимствата на този модул са:

 • Веднъж въведена, информацията не се вписва втори път, а само се избира и автоматично се попълва при обработка на книгите и читателските регистрации.
 • Спестява се време при въвеждане на данните в модулите „Книги“ и „Читатели“.
 • Данните са унифицирани с цел да се избегнат грешки и дублирания.

Изгледът е условно разделен на две части, визуално ситуирани в горната и долната част на страницата. Горната част обслужва модула за обработка на книги и съдържа полета за въвеждане на информация за:

Изглед за редактиране на външни ключове в Модул 1 „Книги“ от структурата на базата данни
 • авторска отговорност;
 • издателство и местоиздаване;
 • отдел по УДК;
 • предметни рубрики и/или ключови думи

Вторият подмодул обслужва модула за регистрация на читателите и съдържа полета за въвеждане на информация за:

 • населено място;
 • образование;
 • професия;
 • месторабота;
 • вид на абонаментната такса.

Полетата за въвеждане на информация в модул „Настройки“ са отворени, т.е. техните стойности не са предварително заредени, а могат да се допълват и модифицират при необходимост. За тази цел са достъпни и бутоните „Редактиране“, „Добавяне“ и „Изтриване“.

6 Replies to “Уеб базиран библиотечен софтуер”

 1. Здравейте, аз съм секретар на читалище Напред – 1903г. гр. Павел баня и се опитвам да „ъпгрейдна“ ролята на читалището според времето в което живеем. Трудно е с финансите и за това не всичко ми се получава, но има някаква надежда все пак. Наличен ли е този библиотечен софтуер и каква е цената?

  1. Здравейте, библиотечният софтуер е наличен, но е в тестова версия. До няколко дена мога да ви изпратя демо достъп, за да го разгледате. Цената е варираща. За повече информация може да ми пишете на имейл ivan@codewan.com.

 2. Здравейте, библиотечният софтуер наличен ли е и каква е цената? Ще бъде използван в училищна библиотека. Възможно ли е , ако софтуера е наличен да ми изпратите оферта на посочения имайл при регистрацията? Благодаря за отговорите. Поздрави.

  1. Здравейте, скоро ще има изцяло нова версия на библиотечния софтуер. В момента все още е в разработка, но се очаква до 1-2 месеца да е бъде качен първият рилийз, който ще е тестова и демо версия. Когато това се случи ще изпратим имейл и връзка към приложението.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *